Strelitzia nicolai Giant White Bird of Paradise

x
140mm
200mm
300mm
410mm
500mm
45L
$92
75L
100L
150L
200L
300L
400L
500L
1000L